Samenvatting alle actuele berichten (klik op titel voor het hele bericht)

Historie Vastenactie en dank je wel.

In december 2019 nam het laatste bestuurslid als secretaris afscheid van het bestuur van de  dekenale Vastenactie (Heusden, Waalwijk en Zaltbommel). Vijf en twintig jaar lang heeft zij zich ingezet voor de Vastenactie. Een jaar eerder verliet de voorzitter dit bestuur. Vanaf 2009 vielen hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het  dekenaat Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Vóór 2009 opereerde het bestuur voor het dekenaat Heusden.

Met het vertrek van het laatste bestuurslid is er geen dekenaal bestuur meer. De huidige deken J. Verbraeken heeft deze opdracht teruggegeven aan de parochies. Voor parochie heilige Augustinus wil dat zeggen dat we ons vanuit ons eigen diaconaal, charitatief beleid willen inzetten voor de Landelijke Vastenactie. De hoofdreden is dat we in de vastentijd als voorbereiding op Pasen willen zorgen voor een betere omgang met onszelf, met de medemens en milieu/wereld, met God.

Geen bestuur meer betekent ook afscheid nemen van prachtige initiatieven uit het verleden. Voorbeeld is de sponsorwandeltocht, initiatief dekenaat Heusden. Op half vasten liepen heel wat wandelaars al in de vroege ochtend een prachtige tocht van max. 40 km, vooral in de buitengebieden van Heusden. De laatste jaren kon je ook op de fiets. Je liep of fietste van kerk tot kerk om je kaart te laten afstempelen en ter plekke je goed te laten verwennen met koffie, soep, een appel, peperkoek. Ook in het patronaat van Nieuwkuijk kon je genieten van een prachtige tentoonstelling. Mooie momenten van ontmoeten. In de begin jaren liepen veel basisscholieren mee, omdat ze het project van de Vastenactie op hun scholen hadden besproken. In het vastenactiedoosje doneerden zij hun zakgeld. Als er een mooi eigen project was en het voldeed aan de eisen van de landelijke Vastenactie dan werd daar door het bestuur en de vele vrijwilligers van de Vastenactie op ingezet.

Helaas werd de belangstelling minder, zowel voor de sponsorwandeltocht als voor het onderwijsproject. Wat overbleef was de collecte. Langs de deur met de collectebus of zakje van de Vastenactie. Dit was zeker niet de prettigste klus, maar heel veel parochianen hebben zich daarvoor jarenlang ingezet. Helaas is het verlies van bovenstaande activiteiten een verschraling van de Vastenactie.

Misschien is het al even geleden of nog recent dat u als vrijwilliger actief was voor de Vastenactie. Het bestuur van parochie heilige Augustus wil u allen hartelijk danken voor uw inzet. Of u nu bestuurslid was of de sponsorwandeltocht uitzette, voor de appeltjes zorgde of langs de deuren ging om te collecteren, u hebt jarenlang met velen meegewerkt aan de Vastenactie In Heusden. Collecteren was in 2018 voor het laatst. Nogmaals heel hartelijk dank. Uw inzet wordt niet vergeten.

Toch gaan we verder en we beginnen klein. Vanuit de portefeuille diaconie willen we komen tot een werkgroep Vastenactie. Hebt u belangstelling laat het ons via het secretariaat weten via telefoonnummer  073-5112215. Ook in het weekblad Heusden van de tweede week van maart kunt u ons huidig plan lezen. 

Lies van Eggelen, diaconie

Meer weten over de vastenactie 2021: klik op het logo

De St. Jan Geboorte in Vlijmen komt steeds verder in de steigers te staan.

 

De werkzaamheden komen nu op gang.
Zoals eerder gemeld wordt een deel van de dakbedekking vervangen en worden de goten en afvoeren gerenoveerd.
Daarmee hopen we de ergste lekkages te stoppen.
Zie een eerder bericht over de noodzaak van deze renovatie.

Augustinus, Amerika, Nederland

Ruim 2,6 miljoen Nederlanders keken naar de inauguratie van de nieuwe president van Amerika. Bij elke inauguratie valt mij op hoe Amerika niet zonder God kan. Citaten uit de Schrift, verzen uit de psalmen: ze horen er bij.

Nu de president katholiek is, mag niet alleen de Bijbel niet ontbreken; ook de heiligen doen mee. Wat mij opviel is dat de nieuwe president Augustinus aanhaalde. Hij citeerde uit één van zijn werken: “De stad Gods”. De uitspraak waar het om gaat, luidt: “een gemeenschap is een groep mensen die zich door hun liefde voor dezelfde dingen laat bepalen.” 

Op het eerste zicht klinkt het onschuldig en zelfs wat banaal: waar je van houdt, bepaalt je identiteit als gemeenschap, als volk. Toch zit in dat ene zinnetje een visie op de maatschappij. Dit wordt duidelijk in de punten die Biden vervolgens noemt en vooral in wat hij niet noemt. Wat hij noemt is: “vrijheid, gelijke kansen, waardigheid, respect en waarheid.” Dat bepaalt wat volgens Biden de Amerikaanse maatschappij bijeenhoudt. Dat betekent dus ook dat een heleboel dingen niet bepalend zijn: huidskleur, geslacht, geaardheid, het ene of andere geloof.

Anders gezegd: via Augustinus vindt Biden een visie die polarisatie kan overstijgen. Want van iets als waardigheid, respect en waarheid kan iedereen houden. Daar hoef je geen man of vrouw, geen blanke of kleurling, geen Democraat of Republikein voor te zijn. Wat in eerste instantie een onschuldig zinnetje leek van Augustinus, blijkt een stevig programma in zich te dragen, gericht op eenheid. Het ontkent de geldigheid van allerlei scheidslijnen tussen mensen door ze niet eens meer te noemen maar door simpelweg nieuwe criteria in te voeren en zo de blikrichting te draaien. De vraag is niet langer: hoe maken we onderscheid tussen mensen?, maar wel: wat verenigt hen? Bovendien zijn de dingen die verenigen geen kenmerken die de één wel heeft en de ander niet. Veeleer zijn het waarden waar we allen van mogen houden, waar iedereen naar kan streven en waardoor gemeenschap handen en voeten krijgt.

Het citaat van Augustinus, “een heilige van mijn kerk” zoals Biden hem noemde, kan ook voor de Nederlandse samenleving van betekenis zijn. Immers, niet alleen Amerika maar ook Nederland lijdt onder polarisatie en verdeeldheid. Daarom lijkt het mij de moeite waard om de uitspraak van Augustinus als vraag te horen: “Wat zijn de dingen waar Nederlanders van houden en wat maakt ons tot een gemeenschap?” Het is een vraag die ook elke gemeente en elke parochie zich dient te stellen. Is het ook hier mogelijk de denkrichting om te draaien: van de vraag “hoe moet je zijn om erbij te horen?” naar “welke idealen verenigen ons?”. Kortom: welke waarden zijn ons dierbaar en lief? Welke waarden helpen ons om de polarisatie te overstijgen? In de aanloop naar de komende verkiezingen ben ik benieuwd het antwoord hierop te horen van de Nederlandse partijen. En soms, soms wordt het antwoord zomaar gegeven door gewone mensen die spontaan de handen uit de mouwen steken. Op het ogenblik dat ik dit schrijf, zijn de vier dagen van rellen en oproer voorbij. En wat valt mij dan op? Dan valt mij op hoe de niet-rellende, overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking de boel uit eigen beweging helpt herstellen en zo een verpletterend bewijs levert van eendracht, solidariteit en vastberadenheid. Het zijn de mooiste kanten van ons land. Burgers mobiliseren zich om samen glasscherven op te vegen en puin te ruimen, een groep ondernemers besluit om een nieuwe piano te schenken voor de stationshal van Eindhoven, de winkelierster van de vernielde Primera in Den Bosch krijgt via fondswerving in een mum van tijd een ton om alles weer op te bouwen,…”Dit zegt ontzettend veel over wie wij ook zijn”, hoorde ik een politicus zeggen. Of Augustinus parafraserend: door de waarden die we hoog houden en waarmaken, wordt duidelijk wie we zijn als gemeenschap, als volk.

Waar gaan we voor? Niet voor wat ons scheidt, niet voor geweld en vernieling, hoop ik. Wel voor wat ons bindt en opbouwt. Laten we zo sleutelen aan gemeenschap in stad en land, in gemeente en parochie. Zo krijgen polarisering, verdeeldheid en geweld niet het laatste woord en kunnen we iets constructiefs weerspiegelen.

Parochie heilige Augustinus neemt maatregelen (regelmatige update)

Algemeen

Het zijn moeilijke tijden, die we met elkaar moeten doormaken. Pastoor Lebrun deelt op de website van de parochie bemoedigende woorden en gebeden. De kerken zijn op gezette tijden open om een kaarsje op te steken. We hebben tijdens de vorige lockdown de klokken geluid uit solidariteit met elkaar. We blijven letten op elkaar.

Kaarsje op (laten) steken?

Bent u niet in staat om zelf naar buiten te gaan of doet u dat liever niet en wilt u toch een kaarsje branden, stuur dan een email naar augustinuskaarsje@gmail.com. Wij zorgen er voor dat er voor u een kaarsje wordt ontstoken in een van onze kerken of kapellen. Een financiële bijdrage is welkom op rekening NL58 RABO 0154 7929 69 tnv Parochie H. Augustinus of via de GIVT-app: scan de QR-code in dit bericht).

Voor nadere informatie of vragen kunt u bellen met het secretariaat van de parochie 073-5112215. E-mailen kan ook naar secretariaat@augustinus-parochie.nl.

Updates van actuele informatie zijn te vinden op de informatiepagina op de website (nieuws).

Mocht u praktische hulp nodig hebben klik hier of plaats een oproep in de RKK-app. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.

Update 23 januari 2021

Op RKkerk.nl vinden we de volgende berichten nav het instellen van een avondklok:

‘Werkgeversverklaring’

Pastorale beroepskrachten mogen zich met de ‘werkgeversverklaring’ tóch buiten bevinden in de periode van de dag waarin de avondklok geldt, indien dit dringend noodzakelijk is voor pastorale verzorging van gelovigen, bijvoorbeeld wanneer een priester iemand de laatste sacramenten moet toedienen. Deze ‘werkgeversverklaring’ komt beschikbaar voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)er en geestelijke verzorgers met een zending van de bisschop. De verklaringen moeten voldoen aan de daaraan door de overheid gestelde voorwaarden en worden verstrekt via de bisdommen. Daarnaast dienen pastorale beroepskrachten steeds wanneer zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden de zogenaamde Eigen Verklaring Avondklok bij zich te hebben waarvoor de overheid een model beschikbaar heeft gesteld.

Cantor

Met het oog op de uitzonderlijke situatie van een avondklok die de ernst van de pandemie weergeeft, heeft het de nadrukkelijke voorkeur om de zang tijdens vieringen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder vastgesteld op vier en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door enkelen gezongen worden kunnen in deze periode door de aanwezigen in plaats daarvan samen gezegd worden. Samenzang door gelovigen tijdens de viering en samen met anderen repeteren vóór de viering was al niet toegestaan en dat blijft zo.

Uitvaarten

De overheid heeft ook bepaald dat met ingang van maandag 25 januari maximaal vijftig personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn. Dit geldt vanaf die dag ook voor kerkelijke uitvaarten. Verder geldt voor alle vieringen onverkort het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ met de eerder daarop gemaakte aanvullingen.

Update 12 januari 2021

De regering heeft de lockdown verlengd tot 9 februari 2021. De bisschoppen hebben nav dit besluit aangegeven, dat er geen wijzigingen van toepassing zijn in de maatregelen van 15 december 2020. Zie daarvoor het bericht op de website van het bisdom (klik hier om het te lezen).
Voor onze parochie blijven de maatregelen, die we op 15 december namen, ook ongewijzigd (zie Update 15 december 2020 hieronder).

Update 15 december 2020

Tijdens de lockdown t/m 19 januari 2021 gelden de volgende maatregelen:

 • De Lantaarn en andere zaaltjes zijn gesloten
 • Groepen bestaan uit maximaal 2 personen, zowel binnen als buiten
 • De pastorie is gesloten en alleen telefonisch bereikbaar (zie secretariaat)
 • De bisschoppen geven het dringende advies een mondkapje te dragen tijdens de vieringen, behoudens tijdens het ter Communie gaan
 • De vieringen vanuit de St. Jan Geboorte in Vlijmen worden uitgezonden via live-stream
 • Vieringen op kerstavond zijn niet toegestaan door de bisschoppen. Zie onze update van het schema bij het bericht “Update schema vieringen met Kerstmis”
 • Zie verder het bericht van de bisschoppen: klik hier

Update 1 december 2020

Het is niet langer verplicht een mondkapje te dragen in de kerken. Het mag natuurlijk wel voor uw en onze gezondheid.
Voor dringende vergaderingen is De Lantaarn na overleg met het bestuur beschikbaar, ook voor meer dan 4 deelnemers maar met niet meer deelnemers dan de maximale capaciteit toelaat bij de 1½ meter regel (max. 12 personen).
Verder blijven de maatregelen van 10 oktober van kracht.

Update 18 november 2020

We schakelen terug naar de maatregelen van 10 oktober (zie hieronder).

Update 4 november 2020

De Lantaarn is tot 19 november niet beschikbaar voor groepen groter dan 2 personen. Ook buiten is de groepsgrootte maximaal 2 personen.

Update 10 oktober 2020

De parochie volgt de aanwijzingen van het bisdom op. Dat betekent voor de vieringen:

 • maximaal 30 gelovigen per viering
 • geen samenzang
 • advies om mondkapjes te gebruiken in de kerk

Verder heeft het bestuur maatregelen genomen nav de richtlijnen van de rijksoverheid.
De maatregelen zijn gericht op het zoveel mogelijk beperken van de onderlinge contacten. Daarmee volgen we het beleid van de overheid.

 • Vanaf 15-10-2020 gaat de pastorie Vlijmen weer dicht. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar in de ochtend van 9.00 – 12.30 uur van maandag t/m vrijdag. Ingrid werkt vanuit de pastorie, maar fysieke contacten worden tot een minimum beperkt. Als je niet op de pastorie hoeft te zijn, kom dan niet.
 • De Lantaarn blijft beperkt toegankelijk voor steeds maximaal 4 personen (bv. voor een noodzakelijke vergadering).
 • Bijeenkomsten en vergaderingen worden uitgesteld, tenzij dat onvermijdelijk is, maar ook dan geldt: max. 4 personen bij elkaar in een groep.
 • De kerkhofploegen bestaan uit maximaal 4 personen.
 • Vrijwilligers die thuis hun werk voor de parochie kunnen doen worden verzocht voorlopig thuis te werken.
 • En verder: Iedereen houdt zich aan de basisregels: 1,5 m afstand, handen wassen etc. Je kent ze wel.

Het secretariaat heeft alle vrijwilligers via hun contactpersonen van deze maatregelen op de hoogte gesteld.

Ons verzoek: hou je aan deze regels uit respect voor elkaar. Zo blijven we allemaal gezond.

Noodzakelijke renovatie van het dak van de kerk St. Jan Geboorte te Vlijmen

 

Op 11 januari 2021 zal een aanvang worden gemaakt met de renovatie van het achterste gedeelte van het dak van de kerk van de R.K. St Jan Geboortekerk van Vlijmen. Een klus waarvoor ca. 3 maanden is gereser­veerd.

De renovatie is hard nodig omdat, sinds de laatste renovatie ca. 40 jaar geleden, de dakleien, lood en hemelwaterafvoeren zijn versleten en er op enkele plaatsen lekkages zijn ontstaan waardoor de onderliggende draagbalken zijn aangetast en ingerot. Hierdoor is reeds schade zichtbaar aan het plafond in de kerk. De staat van het dak aan de achterzijde is het slechtst en daarom is besloten om dit deel het eerst te renoveren.

Het parochiebestuur heeft zich laten adviseren door de Commissie Vastgoed van de parochie en door het bouwbureau van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch. Zij hebben, op basis van de rapporten van de Monumentenwacht Noord-Brabant en op basis van eigen onderzoek, een renovatieplan opgesteld.

Omdat het een rijksmonument betreft is dit plan overlegd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) die haar goedkeuring heeft gegeven. Hierdoor komt deze renovatie in aanmerking voor de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM).

De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op €168.000 waarvan 50% wordt gesubsidieerd. De overige kosten komen voor rekening van de parochie Heilige Augustinus. Het bouwbureau van het bisdom zal het project begeleiden.

Met deze renovatie wordt slechts een deel van het dak vervangen. In de komende jaren zal ook de rest van het dak gerenoveerd moeten worden. Ook de kerktoren verkeert in slechte staat en zal gerenoveerd moeten worden. Door een sterke afname van het aantal actieve parochianen en daarmee de inkomsten van de parochie, heeft de parochie al jaren een verliesgevende resultatenrekening. Voor het onderhoud van onze kerken is altijd een reserve aangelegd waaruit deze renovatie gefinancierd kan worden, maar de hulp van de overheid is onontbeerlijk. En zelfs met deze steun is dit mooie en markante monument een ruime maat te groot geworden voor de parochie.

Toch heeft het bestuur besloten om deze renovatie door te zetten. Naast de verantwoordelijkheid die de parochie wil nemen voor haar Godshuizen naar de parochie en de inwoners van Vlijmen, zal indien niet wordt ingegrepen, de gevolgschade verder toenemen en zullen daarmee ook de reparatiekosten toenemen. Daarnaast kan op de langere termijn ook de veiligheid in het geding komen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u zich richten tot het parochiesecretariaat.

Tijdens de renovatie zijn de pastorie en De Lantaarn uitsluitend bereikbaar vanaf de Pastoriestraat. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Sluiting kerkhof Vlijmen

In verband met werkzaamheden is het kerkhof in Vlijmen gesloten op:
Donderdag 14 januari
Vrijdag 15 januari
Zaterdag 16 januari

Excuses voor het ongemak.

Succesvolle afsluiting van het Adventsproject

Kerstmis was de afsluiting van het Adventsproject: ‘Hoort hoe God met mensen omgaat.’ De lichtkunstenaar en diaken Hermans lieten ons begrijpen hoe belangrijk licht is, en met name het Licht van Kerstmis. Het verlangen naar licht hebben we gevoeld en we hopen op meer licht. Dat kan er zijn als we daarop uit zijn, als we erop gefocust zijn. We gaan samen door!

Bedankt kinderen, ouders, en Frank voor deze bijzonder mooie decembermaand.
Het was echt feest, Namens de werkgroep Gezinsvieringen

De Voedselbank Vlijmen stuurde ons onderstaand bedankje met foto’s.

De inzameling in de 3 kerken van de Augustinus parochie (Nieuwkuijk, Haarsteeg en Vlijmen) voor de klanten van Voedselbank Vlijmen van 12 t/m 20 dec 2020 is een enorm succes geworden. Mede dankzij de vele bijdragen van de communicanten en vormelingen van 2020.
In totaal hebben we ruim 40 kratten en 3 overvolle boodschappenkarren met uit te geven producten verzameld die in de komende periode zullen worden uitgegeven aan onze klanten.
Mede namens onze klanten willen wij alle gevers heel hartelijk danken voor hun gulle bijdragen.

 

De parochie dankt alle gevers voor hun bijdragen.

Aan het laden...

Parochie heilige Augustinus maakt een “deurpraatje”

Vlijmen, 11 mei 2020

Vorige week gingen de vrijwilligers  van de werkgroep  VOB (vrijwilligers op bezoek) op pad om bij parochianen een praatje aan deur te maken. Op advies van Pastoor Lebrun is een zestigtal oudere parochianen bezocht, die in deze Coronatijd als kwetsbare groep wordt gezien. Vooral alleenstaanden zijn nu vele uren alleen thuis en bij een aantal is het noodlot ook toegeslagen. Dat verdient aandacht van parochie heilige Augustinus. Met de overhandiging van een cadeautasje werd een bemoedigingstekst en een gebed van pastoor  Lebrun uitgereikt. In het tasje zat ook een heerlijk doosje thee met de tekst: Het is geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach. De parochie spreekt de wens uit om op deze wijze met elkaar verbonden te blijven. 

Werkgroep VOB

Vrijwilligers op Bezoek is een initiatief van  parochie heilige Augustinus, in Vlijmen, Haarsteeg,  Nieuwkuijk en op De Vliedberg. VOB bestaat al ruim drie jaar

Doel:  Op bezoek gaan bij parochianen, die heel wat uren per dag alleen zijn en behoefte hebben aan een contactmoment.

Spreekt het u aan en zou u meer informatie willen hebben?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat van de parochie heilige Augustinus; iedere doordeweekse ochtend bereikbaar tel:  073-5112215 of per mail

secretariaat@augustinus-parochie.nl.  In Coronatijd op de dinsdag- en vrijdagmorgen.